Rzeczywistość jest dla nas wynikiem tego, czemu (komu) pozwolimy kształtować nasze postrzeganie świata...
Jeśli będą to przekaziory, to nasze działania i myśli będą podporządkowane programowi masmediów.


ARTYKUŁY   polski icon                         HOME :: LINKS                         english icon   ARTICLES

Inne Zasoby

Dołącz do nas na MeWe.com
Połącz się z Grazingsheep.com na platformie społecznościowej MeWe.

Interesujące Cytatay
Interesujące cytaty, które otwierają ludziom oczy.

Archiwum Głownej Strony
2017, 2015, 2014, 2011


 


W DONIESIENIACH - archiwum

...
 

Halloween

Ho³d Szatanowi, oddawany przez niemal ca³y swiat

2002.10.30, R-Kiver

W Polsce swiêto Halloween nie jest ju¿ ¿adna nowoscia, ale zdziwi³by siê ktos gdybym powiedzia³, ¿e np. w Chinach swiêto to staje siê coraz popularniejsze. Wstêp jest jak zwykle niewinny. Ludzie ida siê "zabawiæ", potañczyæ, lub czasem "postraszyæ". W pierwszych, niesmia³ych krokach, nie bardzo jeszcze wiadomo o co chodzi, ale poniewa¿ "znajomi ida siê zabawiæ" i w innych czêsciach swiata ludzie siê dobrze przy tym bawia, wiêc - niezale¿nie od tego, czy wiemy o co chodzi, czy nie - czemu nie przy³aczyæ siê do ogólnej zabawy i szczêsliwosci...

Widzimy dzisiaj niesamowita fascynacjê okultem, magia, czarami, New Age (które nie jest wcale "nowe") i pogañskimi wierzeniami i obrzêdami. Ksia¿ki Harry Pottera robia zupe³nie niezrozumia³a furore. Niezrozumia³a, oczywiscie, jesli nie wiemy skad pochodzi ich "magia" i "urok".
Ale przecie¿ to sa niewinne historyjki dla dzieci! Co gorsza, chrzescijanie zdaja siê byæ pod takim samym urokiem jak i ca³a reszta swiata. "Przecie¿ jako dzieci czytalismy ró¿ne historie majace do czynienia z czarami, duchami, diab³ami, itp., nie?" Taka jest czêsto argumentacja rodziców, którzy obecnie ochoczo kupuja swoim dzieciom ksia¿ki Pottera i posy³aja je na imprezy Halloween, "bo to przecie¿ dobrze, jak dzieci z zami³owaniem czytaja, bez ¿adnego przymusu i lepiej, ¿eby siê czysto bawi³y ni¿ æpa³y, czy przestawa³y z mafia, czy gangami...".

Encyklopedia Brytannica mówi, "uwa¿a³o siê, ¿e Halloween by³ najpomyslniejszym czasem by otrzymaæ konsultacjê w sprawie szczêscia, ma³¿eñstwa, zdrowia i smierci. To by³ jedyny dzieñ w którym pomoc diab³a by³a inwokowana w tych celach".
 
--
Biblia dosyæ jasno wyra¿a siê na temat tych praktyk: Nie znajdzie siê po¶ród ciebie nikt, kto by przeprowadza³ przez ogieñ swego syna lub córkê, uprawia³ wró¿by, gus³a, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawia³ zaklêcia, pyta³ duchów i widma, zwraca³ siê do umar³ych. [Powt.Prawo 18:10-11]