Odrodzenie Izraela W 1948 Roku

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

  
   
  
Autorzy: Grant R. Jeffrey i, w dalszej części, Guy Cramer
Materiał: Fragment z pracy "Podpis Boga" (oraz dalszy komentarz)

Od tłumaczącego: Ten materiał pojawił się w anglojęzycznym portalu w debacie na temat proroctw biblijnych. Na końcu znajduje się komentarz z informacją dodającą nowe informacje na ten temat.
  

   

Precyzyjne Równanie Bożej Matematyki;
Ezekiel przepowiedział odrodzenie Izraela w 1948 roku.

Grant R. Jeffrey (z jego ksiażki "Podpis Boga")

Przyjrzyjmy się dokładniej jednemu z najbardziej zdumiewających z tysięcy proroctw Starego Testamentu, które przepowiedziało dokładnie odrodzenie Izraela w 1948 roku.

DOKŁADNE SPEŁNIENIE BIBLIJNEGO PROROCTWA - PODPIS BOGA

   Szczegóły historii Bożego narodu wybranego były dokładnie przepowiedziane w Biblii. Każdy z trzech długich okresów niewoli Izraela był przepowiedziany: ich pierwsze wygnanie w Egipcie, które trwało 430 lat; 70 lat niewoli w Babilonie; ostateczne ogólnowiatowe rozproszenie Żydów przez dwa tysiące lat. Za każdym razem kiedy Izrael był poza Ziemią Obiecaną, okres niewoli był przepowiedziany - jak długo Bóg miał trzymać Żydów na wygnaniu. Zdumiewająco, właciwy czas odrodzenia Izraela, 15 maja, 1948 roku, był przepowiedziany przez proroka Ezekiela ponad 25 wieków przed spełnieniem się. Jest oczywistym dla każdego, kto chce zbadać dowody, że historia podąża nakreślonym torem i zgadza się ze wzorem przedstawionym wieki temu w Słowie Bożym. Pytanie jakie musimy sobie zadać to "Kto jest tym projektantem?" i "Jaki ma cel w historii i w naszym życiu?"

    Biblia stwierdza, że spełnione proroctwo jest niezawodnym dowodem na inspirację Pisma pochodzacą od Boga. Jest jasnym ze słów proroka Izajasza, że Bóg stwierdził, że fenomen właciwie i dokładnie przepowiedzianej przyszłoci jest doskonałym dowodem, że Pan natchnął pisarzy biblijnych by spisać Słowo Boże. Prorok Izajasz zanotował Bożą deklarację, "Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły, nowe zaś Ja zapowiadam, zanim się rozwiną, już wam je ogłaszam." (Izajasza 42:9).

    Nikt oprócz Boga nie może przepowiedzieć szczegółowo przyszłych zdarzeń. Dwadzieścia pięć wieków temu prorok Izajasz zanotował te znaczące słowa przekazane mu bezposrednio od Boga Wszechmogącego. "Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Tak, Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja. Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko co zechcę" (Izajasz 46:9,10). Biblia zawiera 1817 proroctw dotyczących 737 oddzielnych tematów z 8352 wierszy. Te liczne proroctwa stanowią 27 procent 31124 wierszy w całym Piśmie.

Powrót Izraela do Ziemi

    Powiązanie pomiędzy Izraelem i Świętą Ziemią jest jednym z centralnych tematów przepowiedni biblijnych - zarówno spełnionych jak i jeszcze nie spełnionych. Bóg przewidział dokładnie kiedy Izrael miał powrócić do Ziemi Obiecanej po tym jak jego mieszkańcy znalezli się na wygnaniu podczas dwóch pierwszych okresów niewoli - egipskiej i babilonskiej. Niewola egipska była przepowiedziana, że ma trwać dokładnie 430 lat i jest znaczącym, że skończyła się dokładnie co do dnia kiedy upłynęło 430 lat. "I oto tego samego dnia, po upływie 430 lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej" (Exodus 12:41). Prorok Jeremiasz przewidział dokładny czas trwania niewoli wygnańców żydowskich w Babilonie na 70 lat. "Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a narody będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat" (Jeremiasz 25:11). Armia Babilonu podbiła Izrael wiosną 606pne. Zarówno Biblia jak i sekularna historia uznaje to za fakt. Jak zostało przewidziane, niewola babilońska skończyła się dokładnie 70 lat pózniej, wiosną 536pne, w miesiącu Nisan, w.g. kalendarza żydowskiego, kiedy perski krol Cyrus wyzwolił Żydów by mogli powrócić do swojej ziemi (Ezdrasz 1:3).

    Trzech głównych żydowskich prorokow, Daniel, Jeremiasz i Ezechiel, żyło w tych czasach. Naturalnie, prorok Ezechiel znał proroctwo Jeremiasza, że Żydzi mieli powrócić z Babilonu po 70 latach, w 536 roku przed Chrystusem. Jednakże, Bóg dał mu nowe objawienie, które wybiegało dużo dalej w przyszłość, mówiące jak dużo czasu miało przeminąć zanim lud żydowski miał w końcu odbudować swoje państwo w dniach ostatnich. Przewidywanie to rozpoczyna się deklaracją Boga, że "to będzie znakiem dla domu Izraela" (Ezechiel 4:3). Całą przepowiednię można znalezć w Ezechiela 4:3-6: "To bedzie znakiem dla domu Izraela. Poloz sie na lewym boku, a Ja poloze wine Izraelitow na ciebie. Przez tyle dni bedziesz znosil ich wine, przez ile bedziesz na nim lezal. Podaje ci lata trwania ich winy w liczbie dni: przez trzysta dziewiecdziesiat dni bedziesz znosil wine pokolen izraelskich. A kiedy je wypelnisz, polozysz sie znow na prawym boku i bedziesz znosil przewinienia pokolenia Judy przez czterdziesci dni. Licze ci jeden dzien za kazdy poszczegolny rok." (Ezechiel 4:3-6).

    W tym ustępie prorok Ezechiel wyraznie mówi, że ta przepowiednia miała być "znakiem dla domu Izraela" i że każdy dzień reprezentuje jeden biblijny rok. Przepowiednia wyjawia, ze Izrael miał być ukarany przez, w sumie, 430 lat (390 lat plus nastepne 40 lat). Moment kiedy ta niewola się rozpoczęła to wiosna roku 536 p.n.e., po skończeniu się przewidzianej siedemdziesięcioletniej niewoli w Babilonie (Jeremiasz 25:11). Jednakże w miesiącu nisan, 536 p.n.e., tylko nieliczne pozostałości Żydów z narodu Judy decyduje się opuscić ich domy w Babilonie i powrócić do Jerozolimy. Żydowscy wygnańcy, którzy pamiętali swoje poprzednie domy w Izraelu, byli w wieku ponad 70 lat. Ich dzieci, które się urodziły w Babilonie miały naturalnie mało powiązań, czy przywiązania do domu ich rodziców. Większość była całkiem zadowolona mogąc pozostać w pogańskim Imperium Perskim jako koloniści raczej niż emigranci, 600 mil dalej by odbudowywać zdewastowaną kolonię Izraela. Bóg powiedział Ezechielowi o okresie 430 lat kary za grzech Izraela i Judy (390 lat + 40 lat = 430 lat). Jednak kiedy odliczymy te 70 lat kary Żydzi doświadczyli podczas 70-letniej niewoli w Babilonie, która zakończyla się w 536 roku p.n.e., ciągle pozostawało 360 lat dalszej kary po roku 536p.n.e. Kiedy studiujemy historię tego okresu, zauważamy, że Żydzi nie powrócili by utworzyć niezależne państwo na końcu 360 lub 430 lat dodatkowej kary. W świetle precyzji przepowiedni Ezechiela, trudno było zrozumieć dlaczego nic się nie stało w tym czasie w kierunku spełnienia się tej szczegółowej przepowiedni.

    Zarówno Biblia jak i historia wykazują, że Izrael nie pożałował swoich grzechów na końcu swej 70-letniej niewoli w Babilonie. W istocie, Pismo ukazuje w księgach Ezry i Neremiasza, że ta grupa 50 tysiecy, którzy wybrali powrot z Ezrą do Ziemi Obiecanej, uczyniła tak mając mało wiary. Większość Żydów pozostała w pogańskim Babilonie. Nie pożałowali swego nieposłuszeństwa, które było powodem dla którego Bóg zesłał na nich niewolę. Ta większość, która odmówiła powrotu do Izraela, stanowiąc ponad 95 procent Żydów będących w niewoli, po prostu osiedlila się na terenach, które są obecnie Irakiem-Iranem. W następnych stuleciach podróżnicy tacy jak Beniamin z Tuldeli donosili, że tysiące Żydów ciągle żyło w wielu miastach obecnego Iraku, Iranu i Afganistanu.

    Odnalazłem rozwiązanie zagadki długości ogółnoświatowego rozproszenia i powrotu Izraela w boskiej regule, którą Bóg wyjawił Mojrzeszowi w Kap. 26. W tym rozdziale Pan ustanowił obietnice i kary dla Izraela kierując się jego posłuszeństwem i nieposłuszeństwem dla Jego przykazań. Bóg powiedział w tym fragmencie cztery razy, że jeśli po odbyciu kary ciągle się nie opamieta, kara poprzednio ustanowiona będzie pomnożona przez siedem (liczba wypelnienia). "I po tym wszystkim, jeśli Mnie nie usłuchasz, wtedy ukaram cię siedmiokroć więcej za twoje grzechy" (Kap. 26:18, również Kap. 26:21, 23-24, 27-28). Innymi słowy, jeśli Izrael się nie upamięta jego kara uprzednio zapowiedziana będzie pomnożona przez siedem. Ponieważ większość Izraela odmówiło upamiętania się po niewoli w Babilonie, okres 360 lat dalszej kary zapowiedzianej przez Ezekiela 4:3-6 był pomnożony przez siedem. To oznaczało, że Żydzi mieli pozostać bez swojego kraju przez nastepne 2520 biblijnych lat, od 536 p.n.e., moment kiedy prorokowany okres miał się rozpocząć (360 lat x 7 = 2520 lat biblijnych).

Biblijny Rok - 360 Dni

    Okres kary miał wynosić raczej 2520 biblijnych lat niż lat kalendarzowych. A miało być tak ponieważ Biblia zawsze używa starożytnego kalendarza żydowskiego składającego się z 360 dni, tworzących rok biblijny, w zarówno historycznych jak i proroczych fragmentach. Właściwy wymiar żydowskiego, biblijnego roku był tylko 360 dni, ponieważ był to księżycowo-słoneczny rok, składający się z dwunastu 30-dniowych miesięcy. Współczesny słoneczny rok 365.25 dni był nieznany starożytnym ludom w Starym Testamencie. Zgodnie z artykułami na temat chronologii w encyklopedii Britannica i Smith's Bible Dictionary, Abraham używał kalendarza 360-dniowego roku. Opis potopu Noego w Księdze Rodzaju potwierdza, że starożytny rok składał się z dwunastu miesięcy, każdy 30-dniowy. Mojrzesz, w Ks. Rodzaju, powiedział, że okres 150 dni, kiedy wody powodzi były wezbrane, wynosił dokładnie pięć miesięcy od siedemnastego dnia drugiego miesiąca do siedemnastego dnia siódmego miesiąca, dowodząc, że każdy miesiąc składał się z 30 dni. Sir Izaak Newton pisał, że "wszystkie narody, zanim właściwy czas trwania słonecznego roku był znany, rozpoznawały miesiące obserwując księżyc, a lata przez powroty zimy i lata, wiosny i jesieni, a tworząc kalendarze dla różnych festów i świąt, rozpoznawali 30 dni w księżycowym miesiącu i dwanaście miesięcy w roku, używając najbliższych pełnych liczb co podzieliło ekliptykę na 360 stopni."

    Stąd, jeśli chcemy zrozumieć dokładny czas związany ze spełnianiem się proroctw, musimy kalkulować czas używając tego samego księżycowo-słonecznego 360-dniowego roku używanego przez proroków. Zarówno Daniel jak i Jan, w Księdze Objawienia, wyraznie używali roku 360 dni. Zapominając by właściwie skalkulować czas w/g biblijnego roku, jako 360 dni, przeszkodziło niektórym studiującym proroctwa dokładnie zrozumieć wiele proroctw zawierających konkretne liczby. Ten 360-dniowy biblijny rok można również wyprowadzić z Ksiegi Objawienia gdzie wizja Jana odnosi się do długości okresu Wielkiego Ucisku w przyszłości. Opisuje on Wielki Ucisk trzech i pół roku jako trwający dokładnie 1260 dni (Objawienia 12:6); "okres czasu, dwa okresy czasu i pół okresu czasu" gdzie "czas" w hebrajskim oznacza rok 360 dni (12:14) i "czterdzieści dwa miesiące" każdy 30 dni (13:5). Wszystkie te biblijne odniesienia potwierdzają 360-dniowy biblijny rok i chronologię.

    Dlatego przepowiednia Ezekiela, o 430 latach, mówi, że koniec kary Izraela i jego odrodzenie miało nastąpić po 2520 biblijnych 360-dniowych latach, co stanowi dokładnie 907200 dni. By przekształcić ten okres na lata naszego kalendarza 365,25 dni, po prostu dzielimy ten okres 907200 dni przez 365,25 dni by uzyskac sume 2483,8 naszych współczesnych lat kalendarzowych. Dlatego Ezekiel przepowiedział, że koniec ogólnoświatowego rozproszenia Izraela miał nastąpić dokładnie 2483,8 lat po zakończeniu niewoli babilońskiej, co nastapiło wiosną 536 roku p.n.e. W tych kalkulacjach musimy pamiętać, że pomiędzy rokiem 1 p.n.e a 1 n.e. był tylko jeden rok. Nie było "Roku Zerowego". Ilustracją może być, że pomiędzy Świętem Paschy, 14 nissan, wiosną 1 p.n.e., a następnym corocznym Świętem Paschy, wiosną 1 n.e. było tylko 12 miesięcy.

By Obliczyć Na Kiedy Ezekiel Przewidział 
Że Żydzi Mieli Się Stać Jednym Narodem

Długość wygnania Izraela (z Ezekiela 4:3-6)    2483,8 lat kalendarzowych
   MINUS
Niewola w Babilonie skończyła się wiosną 536 p.n.e.    536,4 p.n.e.
   =1947,4 A.D.
Tu należy dodać jeden rok, ponieważ nie było roku zerowego    +1
Stąd, koniec wygnania Żydów miał nastąpić:    15 maja, 1948 roku
Odrodzenie Izraela

    Popołudniem 14 maja, 1948 roku, Żydzi proklamowali niepodległość odrodzonego stanu Izrael. Kiedy stary rabin zadął w tradycyjny szofar, barani róg, naród żydowski celebrował koniec swojego tragicznego ogólnoświatowego rozproszenia i niewoli w precyzyjnym spełnieniu proroctwa zanotowanego tysiące lat wcześniej przez proroka Ezekiela. O północy, kiedy dzień 15 maja, 1948 roku, rozpoczął się, wpływ Anglii oficjalnie się zakończył i Izrael stał się niepodległym państwem. Ten wielki dzień zaznaczył pierwszy raz od dni Salomona, kiedy zjednoczony Izrael znalazł swoje miejsce jako samorządny, niezależny stan pośród narodów świata.

Tylko Bóg Może Dokładnie Przepowiedzieć Przyszłość

    Pomimo, że jest mnóstwo spirytualnych tekstów na całym świecie, napisanych przez pisarzy religijnych, po bliższym przyjrzeniu się tej literaturze odkrywamy, że żaden z tych tekstów nie zawiera proroctwa, które by się dokładnie spełniło. Powód jest całkiem prosty: Ponieważ nikt oprócz Boga nie może znać przyszłości dokładnie, religijni filozofowie, którzy napisali inne prace, byli na tyle rozsądni, że powstrzymywali się od prób spisania szczegółowych proroctw, które wkrótce dowiodłyby błędów autora. "Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. Któż jest do Mnie podobny? - Niech woła, niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedział przyszłość od wiekow i to, co ma nadejść, niech nam obwiesci!" (Izajasz 44:6-7) Klasyczna i religijna literatura grecka, romańska i innych kultur Bliskiego Wschodu nie zawieraja konkretnych, szczegółowych przepowiedni odnośnie przyszłych zdarzeń, ludzi lub trędów. Nie było przepowiedni zapowiadających nadejście Buddy, Mahometa, czy innych religijnych postaci. Tylko proroctwa Starego Testamentu przepowiedziały wiele konkretnych szczegółów na temat życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu.

    Pomimo niemożliwości prawidłowego przewidzeniu przyszłych zdarzeń, mnóstwo fałszywych proroków usiłowało dokonać przewidywań w przeszłości i kontynuują te usiłowania w naszych czasach. Jednakże, te ludzkie przewidywania są prawie zawsze złe, z wyjątkiem kilku szczęśliwych trafów. "Zostały przeprowadzone studia analizujące dokładność dziesięciu największych spirytualistów przepowiadających przyszłość, których proroctwa były opublikowane w okresie trzech lat, 1976 do 1979. Studia te porównywały wszystkie opublikowane proroctwa z ich stosunkiem do spełnienia, lub niespełnienia się. Rezultaty są zdecydowanie intrygujace: 98 procent ich przewidywań były kompletnie fałszywe! Tylko 2 procent z ich przewidywań spełniły się... Sześciu z owych dziesięciu spirytualistów myliło się we wszystkich przypadkach - 100 procent."

    Niektórzy pisarze New Age twierdzą, że wielu nie-biblijnych proroków, takich jak Nostradamus (AD 1555) było zdolnych prawidłowo przewidzieć przyszłość. Wielu współczesnych pisarzy New Age twierdzi, ze Nostradamus rzeczywiście przewidział, że Adolf Hitler miał być przyszłym przywódcą Niemiec w setkach swoich przewidywań nazywanych "stulecia". To twierdzenie jest całkowicie fałszywe! W rzeczywistości, Nostradamus nigdy nie wspominał nazwiska Adolfa Hitlera w żadnym ze swych przewidywań. Najbliżej było słowo "Ister" w kilku przewidywaniech co do których większość interpretatorów zgadza się, że odnosi się wyraznie do rzeki Ister, dopływu Dunaju. Jakkolwiek, pewni pisarze, którzy pisali swoje analizy po II Wojnie, fałszywie twierdzili, że Nastradamus właściwie przewidział historię Hitlera. Zadziwiająco, twierdzą, że nazwisko "Hitler" jest całkiem bliskie do słowa "Histler", które nie różni się tak bardzo od słowa "Ister", które pojawia się w przepowiedniach Nostradamusa! Pisarka New Age, Erika Cheetham, ktora napisała "Końcowe Przepowiednie Nostradamusa" [p.tł: "The Final Prophecies of Nostradamus"] w 1989 roku, przyznaje w swojej książce, że "do okolo 1936, wszyscy komentatorzy "Stuleci" myśleli, że to słowo odnosiło się do rzeki Dunaj, Ister." Nawet ci którzy najmocniej popierają Nostradamusa, tak jak Henry C. Roberts, edytor "Kompletne Przepowiednie Nostradamusa" [p.tł.: "The Complete Prophecies of Nostradamus"], (Jerycho, N.Y.: Nostradamus, Inc. 1976) przyznał w swojej przedmowie, że te przepowiednie są "niezrozumiałe". Napisał, że te przepowiednie są "niezrozumiałe, zniekształcone i pomieszane dla niewprawnego. Ta dziwna, łamana i często niespójna natura czterowiersza w jezyku francuskim i angielskim jest bardzo typowa dla mediów proroczych".

Nikt Oprócz Boga Nie Zna Przyszłości

    Zdolność ludzka do prawidłowego przewidywania przyszłych zdarzeń lub trendów jest praktycznie nieistniejąca - poza szczęśliwymi przypadkami. Pomimo wielkiej wiedzy i geniuszu ludzkości nie jesteśmy zdolni do własciwego przewidywania przyszłych zdarzeń i trendów. Jako przykłady naszej ociemniałości w tej dziedzinie rozważ nastepujące stwierdzenia. Dyrektor Urzedu Patentowego USA zrezygnował ze swojej pozycji w 1875 roku. W swoim liście do rządu stwierdził, że Urząd Patentów nie ma racji bytu ponieważ "nie pozostało nic do wynalezienia." Od jego rezygnacji jesteśmy świadkami niezwykłej ilości genialnych wynalazków każdego roku we wszystkich dziedzinach wiedzy i nauki. Zaledwie kilka lat pózniej, w 1887, wspaniały francuski chemik Marcellin Berthelot napisał, "Od tego momentu nie ma już tajemnic we wszechświecie." W latach które nastąpiły po tym stwierdzeniu widzieliśmy odsłonięcie zagadek atomowej struktury materii, stworzenie mnóstwa nowych nauk takich jak biofizyka, astrofizyka, czy biologia molekularna. Inny wielki naukowiec w tamtych czasach, profesor Simon Newcomb, napisał przyjętą z wielką akceptacją pracę, która dowodziła, że było matematycznie niemożliwe aby jakakolwiek maszyna cięższa od balonu mogła się unosić w powietrzu. Każdego dnia tysiące wielkich samolotów startuje z tysięcy portów lotniczych przenosząc niezliczonych pasażerów na całym świecie. Równie wybitny francuski filozof, Poincare, szydził i wyśmiewał spekulacje naukowców na temat wyzwolenia energii atomu poprzez reakcje łancuchową w uranie. "Sam zdrowy rozsądek wystarczy, żeby stwierdzić, że zniszczenie całego miasta jednym funtem metalu jest ewidentną niemożliwością." Tragicznie, odkrycia niesamowitej energii nuklearnej zamkniętej w uranie pozwoliły naukowcom stworzyć broń atomową o niezwykłej mocy, która to broń zniszczyła dwa japońskie miasta, Hiroszime i Nagasaki, w przeciągu sekund, z użyciem zaledwie kilku funtów metalu (Poranek Magików [p.tl.: Morning of the Magicians], Louis Pauwels i Jacques Bergier, [New York: Stein and Day, 1964], pp.9,10,14).

    Bliżej naszych czasów, w 1943 roku, Thomas Watson, jedna z głównych postaci miedzynarodowej korporacji IBM, stwierdził, "Myślę, że na całym świecie jest zapotrzebowanie na może pięć komputerów." Dzisiaj na świecie jest ponad miliard komputerów w różnej postaci. W latach czterdziestych komputery pierwszej generacji były tak wielkie, że wypełniały całe pomieszczenia i ważyły wiele ton. Magazyn Popular Mechanics zbadał stan ówczesnej wiedzy w 1949 roku i stworzył prognozę pod kątem rozwoju komputerów. "Komputery w przyszłości mogą ważyć nie wiecej niz 1,5 tony." Dzisiaj mamy świetne komputery zdolne do wykonywania miliardów operacji w ciągu sekundy, które ważą mniej niz 2 kilogramy. W 1981 roku Bill Gates, błyskotliwy twórca Microsoft, największej w historii kompani produkującej oprogramowanie, stwierdza, "640k (nieco ponad 655 tys. bajtów) pamięci powinno być wystarczające dla wszystkich." Nie zdawał sobie sprawy, że w niecałe 15 lat przeciętny komputer typu desktop będzie posiadał wielomegabajtową pamięć RAM i gigabajty na twardym dysku. Te niewłaściwe przewidywania i prognozy wykazują wielkie ograniczenie inteligencji ludzkości i jej niezdolność do poprawnego prognozowania przyszłych zdarzeń.

    Jednakże, kiedy zwracamy się ku stronom Pisma Świętego, odkrywamy zdumiewającą ilość precyzyjnych przewidywań uczynionych tysiące lat temu, dotyczących przyszłości narodów i osobników. Dokładna analiza tych przewidywań odkrywa, że każde z nich zostało spełnione z niesamowitą dokładnością, co może być jedynie wytłumaczone wiedzą pochodzacą z boskiego natchnienia, przewidującą przyszłe zdarzenie i ręką Boga, przywodzącą to zdarzenie do jego spełnienia się.


Odnośniki: 

Jeffrey, Grant R., "The Signature of God", Frontier Research Publications, Inc. (1996), str.160-170.

Notatka tłumaczącego:

Użyte cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia (wersji internetowej).

  


 

Proroctwo Ezekiela o Odzyskaniu Jerozolimy w 1967 roku.
Guy Cramer

Profesor Matematyki wyslał mi ten e-mail:

Wskazujesz pismo usiłujące dowieść, że utworzenie współczesnego
Izraela by
ło przewidziane "co do dnia". Podążając za tym
linkiem znajdujemy następującą, zdumiewającą kalkulację stworzoną
przez autora Granta Jeffrey'ego:

Wiosna 536 pne = 536,4 pne
Dodajemy 2483,8 lat = 1947.4
Dodajemy jeden rok za "rok zerowy" = 1948,4 = 15 Maja, 1948

Pierwszy problem: to zamienia "wiosnę" na "0,4" na "15 maja".
Nazywanie tego "co do dnia" jest k
łamstwem. Należą nam się przeprosiny.

Drugi problem: Jeffrey nie rozumie p.n.e. Jeśli dodamy 2483,8 lat do
536,4 pne, otrzymamy 1949,2, nie 1948,4. Poniewaz 536,4 pne to jest
minus 536 plus 0,4, nie minus 536 minus 0,4. Jeffrey najwyrazniej
myśli, że lata p
łynęły wstecz w tamtych czasach. Więc ta arytmetyka
jest do kosza.

Z tego tekstu widzimy, że 2483,8 lat naprawdę powinno być 907.200 dni. Pozwólmy sobie być niezwykle szczodrymi i załóżmy, że "wiosna 546 pne" jest rzeczywiście "15 maja, 536 pne". Dodając 907.200 dni daje nam dokladnie 14 marca, 1949. Możecie to sami sprawdzic podążając za tym linkiem:
http://www.genealogy.org/~scottlee/calconvert.cgi

Chybione o kilometr, co Guy?

Oto moje skromne proroctwo. Za miesiąc ani nie wykażesz, że moje
kalkulacje są niepoprawne, ani nie usuniesz pisma Jeffrey'a z tej strony.

Profesor Matematyki
(ktorego ja (G.C.) pozostawię w anonimowości)

Koniec pocztyProroctwa Uzyskania Niepodleglości przez Izrael w 1948 roku i Wojny Sześciodniowej w 1967 roku.

Guy Cramer

Miejmy nadzieję, że ten Profesor Matematyki jest lepszy w matematyce
niż w proroctwach.  W jego rządzy wykazania tej rażącej pomyłki umknęło mu coś innego, co rozwiazuje problem i ukazuje nam inne spełnione proroctwo.

Powyższe kalkulacje Profesora są poprawne, ale przeoczył coś co wielu z nas (mnie nie wyłączając) przeoczyło. Proroctwo 70 lat:

"Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a narody będą służyć
królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat" (Jeremiasza 25:11).

Co następuje jest proroctwem i 360-dniowa skala roku musi być użyta
dla tego 70-letniego okresu. 360 dni x 70 lat = 25,200 dni.
Z książki Chucka Misslera "Stworca Spoza Czasu i Przestrzeni", (Słowo Dnia, 1996), str. 152, nota 53. Dla użycia kalkulacji związanych z proroctwami Żydzi uzywają 360-dniowy rok kalendarzowy. Okres od lata 606 pne (pierwsze oblężenie) do lata 537 pne (dekret Cyrusa) to jest 25,200 dni. To wykazuje 70 360-dniowych lat!

Grant Jeffrey nie mógł użyć tej informacji ponieważ jego kalkulacja ukazuje 70 365-dniowych lat. 606 pne - 536 pne i to jest to miejsce, gdzie popełniona została pomyłka.

Czy to była wiosna (Grant Jeffrey) czy lato (Chuck Missler) roku 606 pne, tego w tej chwili nie wiemy więc dokładny dzień dla tego proroctwa, jako początkowa data, również nie może być znany.

Kalkulacje dla 907,200 dni:

"To będzie znakiem dla domu Izraela. Polóż się na lewym boku, a Ja zloże winę Izraelitów na ciebie. Przez tyle dni będziesz znosil ich winę, przez ile będziesz na nim leżal. Podaję ci lata trwania ich winy w liczbie dni: przez trzysta dziewięćdziesiąt dni będziesz znosil winę pokoleń izraelskich. A kiedy je wypelnisz, polożysz się znów na prawym boku i będziesz znosil przewinienia pokolenia Judy przez czterdzieści dni. Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok."
(Ezekiel 4:3-6).

Każdy dzień reprezentuje jeden biblijny rok. 430 lat (390 lat plus nastepne 40 lat).

"Jeżeli i wtedy nie będziecie Mnie słuchać, będę w dalszym ciągu karał was siedem razy więcej za wasze grzechy."
(Księga Kapłańska 26:18; zobacz również 26:21, 23-24,27-28).

430 lat - pierwsze 70 lat = 360 lat x 7 = 2.520 biblijnych lat x 360 dni = 907.200 dni.

Jeśli poruszamy się wstecz od 14 maja, 1948 używając te informacje z obu proroctw, 25.200 dni (70 lat) oraz 907.200 dni (2.520 lat) otrzymujemy co następuje:

Służba Narodu:

Liczba dni w/g kalendarza Julianskiego: 2432686
Kalendarz Gregorianski: 14 maja 1948 AD (współczesny świecki)
Kalendarz Żydowski: 5 Iyyar 5708 (5708/9/5)

-907.200 dni (Ezekiel 4:3-6)(Księga Kapłańska 26:18)

Liczba dni w/g kalendarza Juliańskiego: 1525486
Kalendarz Gregoriański: 15 lipiec 0537 pne (wspolczesny swiecki)
Kalendarz Żydowski: 15 Av 3224 (3224/12/15)

-25.200 dni (Jeremiasz 25:11)

Liczba dni w/g kalendarza Juliańskiego: 1500286
Kalendarz Gregoriański: 17 lipiec 0606 pne (współczesny świecki kalendarz)
Kalendarz Żydowski: 5 Av 3155 (3155/12/5)

Lato 606 pne.

Chuck Missler nie poszedł dalej w jego książce o proroctwie współczesnego Izraela. Spojrzał jedynie na początkowe 70 lat proroctwa.

Te kalkulacje można potwierdzić używajac Calendar Conversions
http://www.genealogy.org/~scottlee/calconvert.cgi

Spustoszenia Jerozolimy

Kiedy przeglądałem te kalkulacje i inną informację, zauważyłem podobieństwo odnośnie odzyskania Jerozolimy przez Izrael podczas Sześciodniowej Wojny w 1967 roku.

Okres czasu od odrodzenia Izraela jako państwo w 1948 roku, do Sześciodniowej Wojny w 1967 roku wynosi 19 lat. Czas od utracenia niepodległości w 606 roku pne do utracenia Jerozolimy w 587 roku pne wynosił 19 lat. Było więc odzyskanie Jerozolimy w 1967 roku również przepowiedziane?

Izrael utracił niepodległość w 606 pne, ale Jerozolima była pozostawiona nienaruszona wraz z Drugą Świątynią. Znowu, z ksiazki Chucka Misslera "Stworca Spoza Czasu i Przestrzeni" s.152, nota koncowa 52. "Służba Narodu" oraz "Spustoszenia Jerozolimy" są często mieszane ze sobą przez komentatorów Biblii jako synonimy. W istocie, są to dwa niezależne okresy w dużej mierze zazębiające się, ale oba trwające 70 lat. "Spustoszenia Jerozolimy" rozpoczęły się wraz z unicestwieniem miasta Jerozolimy oraz Świątyni Salomona w 587 roku pne. Według Jeremiasza była to kara za nie poddanie się "Służbie Narodu", która zaczęła się w 606 roku pne wraz z pierwszym oblężeniem przez Nabuchenazara. Zobacz Jeremiasza 27:6,8,11; 38:17-21. Porównaj z Jeremiasza 29:10, Daniela 9:2.

"w roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan prorokowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy." (Daniela 9:2)

"Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem (Izrael) i twoim swiętym miastem (Jerozolimą)," (Daniela 9:24)

Czy możemy zastosować te same kalkulacje użyte dla "Służby Narodu" i "Spustoszenia Jerozolimy" jeśli mowa jest tutaj o dwóch oddzielnych proroctwach? W Ezekiela 4:1-7 proroctwo odnosi się nie tylko do "Służby Narodu", ale również do "Spustoszenia Jerozolimy".

Odzyskanie Jerozolimy przez Izrael

Liczba dni w/g kalendarza Juliańskiego: 2439649
Kalendarz Gregoriański: 7 czerwca 1967 AD (współczesny świecki kalendarz)
Kalendarz Żydowski: 28 Iyyar 5727 (5727/9/28)

-907.200 dni (Ezekiel 4:1-7)(Księga Kapłańska 26:18)

Liczba dni w/g kalendarza Juliańskiego: 1532449
Kalendarz Gregoriański: 8 sierpień 0518 pne (współczesny świecki kalendarz)
Kalendarz Żydowski: 8 Elul 3243 (3243/13/8)

-25.200 dni (Daniel 9:24)

Liczba dni w/g kalendarza Juliańskiego: 1507249
Kalendarz Gregoriański: 10 sierpień 0587 pne (współczesny świecki kalendarz)
Kalendarz Żydowski: 27 Av 3174 (3174/12/27)

Świątynia Salomona została zniszczona 9-10 Av 3174 (23-24 lipca 0587 pne). Zobacz: Jeremiasza 52:12-13. Reszta miasta mogła paść kilka tygodni później.

Te kalkulacje można potwierdzić używając Calendar Conversions

W roku 1948 Żydzi znaleźli się w podzielonym kraju. Kilka godzin po ogłoszeniu niepodleglości Izraela, armie Egiptu, Jordanu, Syrii, Libanu i Iraku z kontyngentami z Arabii Saudyjskiej przekroczyły granice nowego stanu zdeterminowane by zdusić to nowe państwo w zarodku.

Po siedniu miesiącach przerywanych walk, stany arabskie podpisaly porozumienie z rządem Izraela, który zajmował teraz więcej obszaru niż początkowo przydzieliły mu Narody Zjednoczone.

17 maja 1967 roku Nasser zadeklarował, "Egipt z jego zasobami, ludzkimi, ekonomicznymi i militarnymi, jest gotów by pogrążyć się w totalnej wojnie, która przyniesie koniec Izraela".

Egipska artyleria obstrzeliwała żydowskie wioski wzdłuż Gazy kiedy 6 czerwca wybuchły większe walki. Izrael próbował ograniczyć walki wysyłając słowo do króla Hussaina, że Izrael będzie respektował granice Jordanu jeśli może liczyć na podobną akcję z drugiej strony. Hussain jednakże zadeklarował swoją lojalnoć dla Egiptu i zaczął ostrzeliwać granice.

Arabski legion został wyparty z Jerozolimy i z całej zachodniej częci Jordanu, czyniąc rzekę Jordan granicą pomiędzy Jordanem i Izraelem.

Na końcu tej krótkiej wojny Izrael okupował terytorium poprzednio w posiadaniu Egiptu, włącznie z Gazą i całym półwyspem Synaju, całą wschodnią część Jordanu oraz Wzgórzami Golan.

Jak widzimy Bóg trzyma Izrael i Jerozolimę w swoich rękach. Izrael rozpoczął swoje istnienie w 1948, ale nie mógł posiąć Jerozolimy aż do czerwca 1967 ze względu na okoliczności ten kraj nie mógł przewidzieć lub zaplanować.

"Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan - wyrocznia Pana Boga - gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami." (Ezekiel 36:22-23)

 

©1997, Trinity Consulting, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Artykuł Trinity Consulting

  


 

 

Tłum: RKiver, 1998.06 / Ostatnie zmiany, korekta i adaptacja do nowego formatu: 12.2003

 Home | Artykuły | Doniesienia | Linki | Info | Kontakt 

|| © grazingsheep.com   1999-2009 ||